У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня icon

У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-няНазваниеУ центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня
страница5/7
Дата конвертации30.04.2013
Размер371.06 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
^

10. В.Ойкен та його концепція “ідеальних типів госп-их систем”.


Основоположником неолібералістського напрям-ку нім. ек-ної теорії вважають В.Ойкена, який у повоєнні рр. заснував цілу школу - фрейбурзьку.. Представники фрейб. шк. вваж., що втручання держави в ек-ку має бути обмеженним, а мето-дом запобігання диктатурі має бути встановлення конкурентного ладу. Вихідним пунктом неоліб-них пошуків концепції ідеального ек-ого ладу ста-ло вчення В.Ойкена про 2 типи ек-них сис-м: 1)“центрально-кероване госп-во” (примус. ек-ка) та 2)“мінове госп-во” (вільна ринкова ек-ка). Він класифікував їх, виходячи зі способу управлі-ння госп-им процесом, форм координації діяль-ності окремих госп-их од., і підкреслював, що ри-нкове госп-во управляється ринком, є госп-вом відносин обміну, а центрально-кероване виклю-чає вільний ринковий обмін і управляється центральним керуючим органом.

Центрально-кероване госп-во” хар-ся таким рівнем планування, за якого всі ек-ні зв’язки між ек-ими суб’єктами заміщенні адміністративними вертикальними зв’язками центру з під-вами. Централізоване планування - ек-на політика.

Вільне ринкове госп-во”, побудовано на кон-куренції та приватній власності, є природною ос-новою ек-ого порядку, оск забезпечує під-ку ініці-ативу, розв-к ек-ки, встановлення рівноваги зав-дяки дії конкурентних сил. Воно базується на принципі свободи вибору (рівня спож-ня, профе-сії та робочого місця, ек-них відносин).

Теория Ойкена явилась фундаментом для построения "социальной рыночной экономики" в Западной Германии

Людвиг Эрхард (1897-1977) является одним из основных авторов концепции социального рыночного хозяйства. Согласно Эрхарду, со­временный либерализм не может не допустить заметной роли государ­ства в экономических процессах:

  • во-первых, необходимо ограничение деятельности монополий;

  • во-вторых, “безгосударственная” рыночная экономика порождает чрезмерный разрыв в доходах, необеспеченность положения отдель­ных социальных групп, что ведет к политической и социальной не­стабильности. Поэтому государство должно осуществлять частичное перераспределение доходов в пользу малоимущих и финансировать ряд социальных программ.

В исключительных случаях государство может даже регулировать цены на критически важные товары и услуги (продовольствие, энергия, транспорт).

Альфред Мюллер-Армак (1901-1978) и Людвиг Эрхард (1897-1977). Эти авторы создали концепцию социального рыночного хозяйства, которая исходит из сочетания конкуренции, экономической свободы предпринимателей и активной роли государства в перераспределении доходов и организации социальной сферы. Теоретические аспекты социального рыночного хозяйства обусловлены классической проблемой установления функций государства в условиях экономики, управляемой "невидимой рукой" рынка. Эта проблема обсуждалась еще А. Смитом, который доказал, что государство должно заниматься в основном поддержанием общественного порядка и защиты страны.

^

11. Монетаризм Фрідмена


(від англ. "money" - гроші) - сучасна економічна теорія, в якій гроші та грошова маса розглядаються як вирішальний фактор економічної структури суспільства і головна причина інфляції, а грошово-кредитна політика - найважливіший інструмент стабілізації внутрішнього механізму відтворення, здійснення економічної політики держави. Монетаризм виник у середині 50-х років ХХ ст. Вперше це поняття згадується у збірнику "Дослідження в галузі кількісної теорії грошей" (1956 р.) за редакцією професора економіки Чикагського університету Мілтона Фрідмена. Основні монетаристські положення він виклав у фундаментальній праці "Монетарна історія США. 1867- 1960", яку написав у співавторстві з іншим представником чікагської школи Анною Шварц. Головні ідеї теорії: 1) економіка саморегульована, державне втручання шкідливе; 2) причина криз - нестача грошової маси; 3) приріст грошової маси на 1-2% має випереджувати зростання обсягів виробництва, контроль за грошовою масою - основна і чи не єдина державна економічна функція; 4) соціальні програми мають бути скорочені до мінімуму.

Фрідмен (1912). Метод теоретичних досл-нь Фрідмена можна назвати суб'єктивно-позитивіст-ським, заснованим на емпіричних та статистич-них узагальненнях. Багато положень його теорії було викладено у вигляді гіпотез, які доводяться на базі припущень, порівнянь та аналізу статич-ного в ек-них явищах. Він використовує абстракт-тні визн-ня, дані ще класичною ПЕ. Його моне-таризм — це сукупність кількох неокласикних те-орій, які мають самостійне значення, але об'єд-нуються к-сною теорією грошей, яку Фрід­мен розглядав не як теорію, а як загальний принцип аналізу. Свою концепцію він характеризує як «теоретичний підхід, що стверджує важливість грошей». Важливим принциповим підходом до досл-ня механізмів розв-ку сучасного кап-зму, за Фрідменом, є визнання необхід­ності ек-ної свобо-ди, що зумовлює всі інші свободи в сус-ві. Ек-на свобода, завдяки якій реалізується ідея сус-ної рівноваги, є невід'ємною від ринкової сис-ми, що перебуває в про­цесі постійного розв-ку. Основ-ною та визначальною рисою ринкової сис-ми за-лишається вільна конкуренція, яка має прони-зувати всі сфери сус-ого життя, щоб забезпе-

чувати умови автоматичного саморегулювання ек-ки. Ідея ек-ної свободи реалізується невтру-чанням держави в ек-ку та зменшенням тієї час-тки нац-ого продукту, що становить доходи дер-жави і є мат основою державних «вмонтованих стабілізаторів». Державне втручання в ек-ку, під-креслює Фрідмен, блокує дію стихійних регуля-торів, що сприяють встановленню рівноваги, во-но орієнтоване на короткострокову перспективу: будь-які неперед­бачені зовнішні чинники можуть спричинити відхилення від вибра­ного напрямку.

Отже, основний принцип монетаризму полягає в тім, що аль­тернативи ринковому механізму не існує.


1   2   3   4   5   6   7
Похожие:

У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня iconIрозрахункові документи в банківських установах
Тому у всіх країнах багато уваги надається організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи,...
У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня iconГрошові розрахунки в господарському обороті україни
Тому у всіх країнах багато уваги надається організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи,...
У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня iconКонтролінг” Кваліфікація об’єктів контролінгу
Одним з важливіших завдань контролінгу управління прибутком підприємства, а тому в центрі уваги перш за все знаходиться затрати на...
У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня icon900Походження грошей. Роль держави у створення грошей
Гроші – продукт ринку. Саме ринок спричиняє об’єктивну потребу в грошах і висуває вимоги перед державою щодо грошових функцій; кількість...
У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня iconПоходження грошей. Роль держави у створення грошей
Гроші – продукт ринку. Саме ринок спричиняє об’єктивну потребу в грошах і висуває вимоги перед державою щодо грошових функцій; кількість...
У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня iconЛекція №16 Тема: Віртуальні функції. Абстрактні класи
Як указувалося в попередніх розділах, статичний поліморфізм досягається за допомогою перевантаження функцій і операторів. Динамічний...
У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня iconРеферат на тему "володимир великий"
Володимир упровадив далеко конструктивніший підхід до управління державою. На відміну від попередників у центрі його уваги був насамперед...
У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня iconПоходження, суть та вартість грошей
Походження грошей. Щоб дати науково достовірне тлумачення суті грошей, потрібно перш за все дослідити їх походження. На жаль, світова...
У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня iconЗасоби вимірювання грошей
Однією з визначальних функцій ринку є фор­мування відносної вартості та ціни товару, який є об'єктом його обігу. Цю функцію виконує...
У центрі уваги мерканти­лістів опиняється «породження» грошей гро­шима. Предмет досл-ня icon1. Чому школа фізіократів вважається попередницею класичної буржуазної політекономії, незважаючи на те що остання зародилась хронологічно раніше (У. Петті, П. Буагільбер)?
У. Петті, П. Буагільбер ? Відповідь обґрунтуйте виходячи з аналізу економічний категорій і проблем, які перебували у центрі уваги...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zazdoc.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы